Regulamin

Regulamin Klubu Absolwentów MBA-SGH Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 Definicje

O ile z treści regulaminu nie wynika inaczej poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:

 • Klub Absolwentów MBA-SGH Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie –forma działalności prowadzona pod nadzorem Kierownika Programu MBA-SGH realizowanego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Absolwent MBA-SGH – każdy, kto otrzymał dyplom ukończenia studiów MBA-SGH w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Członek Klubu Absolwentów MBA-SGH – osoba fizyczna, która spełniła wszelkie wymogi formalne niezbędne do uznania jej za członka Klubu Absolwentów MBA-SGH.
 • Członek honorowy Klubu Absolwentów MBA-SGH – osoba fizyczna, która spełniła wszelkie wymogi formalne niezbędne do uznania jej za członka honorowego Klubu Absolwentów MBA-SGH. 

Rozdział I

Misja i cele

§1

Misją Klubu Absolwentów MBA-SGH działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest integracja środowiska absolwentów programu MBA-SGH.

§2

Klub Absolwentów MBA-SGH realizuje swoją misję poprzez następujące cele:

 • utrzymywanie przez biuro programu MBA-SGH stałych kontaktów z Absolwentami,
 • umacnianie więzi absolwentów z programem MBA-SGH
 • możliwość odnawiania i nawiązywania kontaktów z absolwentami poszczególnych edycji Programu
 • stworzenie sieci kontaktów biznesowych między absolwentami MBA-SGH,
 • pobudzanie i kształtowanie aktywności zawodowej i naukowej absolwentów MBA-SGH,
 • wspieranie inicjatyw absolwentów MBA-SGH,
 • pozyskiwanie wszechstronnego wsparcia dla realizacji celów statutowych MBA-SGH.

Rozdział II

Organizacja

 1. Klub Absolwentów MBA-SGH tworzy i prowadzi bazę danych uczestników Klubu, stronę internetową Klubu, odpowiada za organizację działalności Klubu i zapewnia przepływ informacji.
 2. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne.
 3. Uczestnictwo w Klubie jest odpłatne dla członków. Składka roczna wynosi 50 zł.
 4. Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne dla członków honorowych.
 5. Program działania Klubu jest kształtowany z uwzględnieniem propozycji uczestników Klubu, w drodze wymiany informacji i uwag.
 6. Główne narzędzie komunikacji dla uczestników Klubu stanowi strona internetowa dostępna pod adresem alumni-mba-sgh.pl oraz profil MBA-SGH Alumni Club w serwisie Linkedin.com
 7. Uczestnicy Klubu mogą uczestniczyć w jego działalności w stopniu przez siebie wybranym.

Rozdział III

Warunki uczestnictwa 

§4

 1. Członkami Klubu mogą być osoby, które ukończyły oraz otrzymały dyplom Programu studiów podyplomowych MBA-SGH, prowadzonego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 2. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby, przyjęte na mocy decyzji Zarządu Klubu w związku ze szczególnymi osiągnięciami włożonymi w prace Klubu
 3. Uczestnictwo w Klubie nabywa się poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznej deklaracji przystąpienia do Klubu zamieszczonej na stronie internetowej Klubu Absolwentów MBA-SGH oraz uzyskanie potwierdzenia z Biura Programu MBA-SGH ukończenia studiów oraz otrzymania dyplomu.
 4. W przypadku stwierdzenia, iż dane osobowe podane w deklaracji są nieprawdziwe, Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do usunięcia z grona uczestników Klubu osoby, która przesłała formularz z danymi niezgodnymi z prawdą.
 5. Złożenie deklaracji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu

§5

 1. Status Członka Klubu Absolwentów MBA-SGH przysługuje każdemu, kto spełnił wymogi formalne.

§6

 1. Członek Klubu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Klubie w każdym czasie po uprzednim powiadomieniu o tym Zarządu Klubu Absolwentów MBA-SGH drogą pocztową lub osobiście.
 2. Zarząd Klubu Absolwentów MBA-SGH zastrzega sobie prawo, a Członek Klubu to prawo akceptuje, do odmowy przyjęcia lub wykluczenia Członka z Klubu Absolwentów MBA-SGH, gdy ten narusza regulamin oraz prowadzi działania na niekorzyść Klubu i jego Członków.
 3. Decyzje w sprawie odmowy przyjęcia lub wykluczenia Członka z Klubu Absolwentów MBA-SGH wydaje Przewodniczący Zarządu MBA-SGH.
 4. W momencie wystąpienia lub wykluczenia Członka z Klubu Absolwentów MBA-SGH osobie rezygnującej przestają przysługiwać przywileje Członka Klubu.

Rozdział IV

 Postanowienia końcowe

§7

 1. Logo Klubu Absolwentów MBA-SGH jest oficjalnym znakiem Klubu Absolwentów MBA-SGH.
 2. Klub Absolwentów MBA-SGH posiada wyłączne prawo posługiwania się logo Klubu Absolwentów MBA-SGH.
 3. Logo składa się ze znaku SGH oraz napisu Klub Absolwentów MBA-SGH.

§8

 1. Niniejszy Regulamin jest ogłaszany poprzez umieszczenie na stronie internetowej Klubu.
 2. Zarząd Klubu Absolwentów MBA-SGH zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Zmiany będą udostępniane uczestnikom Klubu na stronie internetowej Klubu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2013 r.